Public
Authored by vinhomesgrandparktvq9

Dự án Vinhomes Grand Park

Dự án Vinhomes Grand Park (Tên cũ: Vincity quận 9) có tổng quy mô xây dựng lên đến 271,8 ha. Là khu đô thị phức hợp nằm ngay vị trí vô cùng đắc địa tại Quận 9.

Địa chỉ: 69 Đường số 7, Phường An Phú, Quận 2, Tp.Hồ Chí Minh

Email: info@vinhomesgrandpark.tv

SĐT:0909003173

Website: bảng giá vinhomes grand park

Edited
Vinhomes Grand Park 19 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment