Public
Authored by Vạn Sự 💬

Sấm truyền tiên tri: Khổng Minh Gia Cát Lượng

‘Vạn đại quân sư Gia Cát Lượng, nhất thống thiên hạ Lưu Bá Ôn’, đây là câu nói về hai nhân vật lừng lẫy trong lịch sử Trung Quốc được truyền đời nhiều người biết. Lưu Bá Ôn là một vị tướng quân có tài, nhưng bởi vì thời kỳ đã xa dần ít nhắc đến, nhưng quân sư Gia Cát Lượng tuy sinh thời còn xa hơn Lưu Bá Ôn lại để lại những dấu ấn di vật không thể nào quên mọi thời đại.

Khổng Minh là ai Gia Cát Lượng tên chữ là Khổng Minh, tên gọi Gia Cát Khổng Minh, khi còn trẻ có hiệu là Ngọa Long tiên sinh. Gia Cát Khổng Minh hay Khổng Minh ở trong lịch sử ghi lại được đánh giá là một vị quân sư, nhà chính trị gia, chiến lược gia đại đài trong lịch sử Trung Quốc.

Tiểu sử Khổng Minh Gia Cát Lượng Về nhân vật Khổng Minh Gia Cát Lượng này có rất nhiều giai thoại. Câu chuyện quanh ông vừa có sự chân thật của lịch sử, vừa có sắc màu thần bí tâm linh qua nhiều sự kiện không thể giải mang tính tâm linh, bói toán, tiên tri… huyền học lĩnh vực.

Khổng Minh được xưng là nhà chính trị gia đại tài vì ông là thừa tướng nước Thục Hán, làm quan dưới thời Lưu Bị và con trai Lưu Thiện cũng được cả hai vị vương tôn trọng kính yêu vô cùng. Ông giúp Lưu Bị đánh thắng Tào Tháo bằng trận Xích Bích lừng danh lập nên nhà Thục Hán, sau đó còn nhiều trận đánh nổi tiếng chứng tỏ năng lực quân sự đại tài của mình, thắng được nhiều nhân vật cũng lừng lẫy thời bấy giờ như Tư Mã Như Ý, Chu Du… Trong cuộc đời của Gia Cát Lượng toàn tâm toàn ý trung thành với Thục Hán, ‘Cung cúc tận tụy đến chết mới thôi’.

Ngoại trừ chính trị học thuật và chiến lược quân sự đại tài, Khổng Minh còn có rất nhiều những phát minh nổi tiếng mà đến giờ vẫn còn dùng. Đó là đèn Khổng Minh, trâu máy ngựa gỗ, nỏ Gia Cát, bánh màn thầu (bánh bao), chiến xa… đều là dùng trong chiến tranh. Ngoài ra còn một số phát minh khác đặc biệt hơn và mang thêm ý nghĩa tâm linh huyền bí, đến nay vẫn chưa có lời giải tường tận như bàn cờ Khổng Minh, khóa Khổng Minh và Bát Trận đồ.

Lịch xuất hành của cụ Khổng Minh không phải là phát minh của Gia Cát Khổng Minh nhưng được làm dựa trên những tư liệu mà Khổng Minh để lại về Bát trận đồ, bàn cờ Khổng Minh và những ghi chép về Chu Dịch, chiêm bói… Tìm hiểu về bộ lịch này qua bài Lịch xuất hành của cụ Khổng Minh.

Khổng Minh và Khổng Tử Một số người không hiểu biết, nghe qua tên hai nhân vật này thường đem họ làm một hoặc có liên quan họ hàng gì đó với nhau. Thực tế, ý nghĩ này là hoàn toàn sai lầm, Khổng Minh và Khổng Tử là hai người hoàn toàn khác nhau và không liên quan gì đến nhau, duy nhất điểm giống nhau đó là hai người đều là nhân vật lừng lẫy có ảnh hưởng lớn đến lịch sử đất nước Trung Hoa.

Khổng Minh và Khổng tử là hai người hoàn toàn khác nhau, thời đại của bọn họ cách nhau đến 700 năm. Khổng Tử sinh trước Khổng Minh, vào năm 551 TCN, mà Khổng Minh sinh vào năm 181 SCN, hơn nữa Khổng Tử họ Khổng, Khổng Minh họ Gia Cát, làm sao có thể liên quan đến nhau?

Về lĩnh vực phát triển, hai người cũng nổi bật ở khía cạnh khác nhau. Khổng Tử là tổ Nho giáo, bắt đầu khi làm một người dạy học và có hàng nghìn môn đồ, dạy ra rất nhiều nhân vật tài ba cũng ảnh hưởng toàn bộ Trung Hoa phong kiến thời kỳ sau. Khổng Tử lấy lễ trị người, lấy khoan hòa nhân đức đối thế nhân, là nhà chính trị gia cũng là nhân văn học giả, chủ trương nhân nghĩa hòa bình.

Khổng Tử

Khổng Tử và lời răn dạy

Còn Khổng Minh thì được biết đến với vai trò quân sư, nhà quân sự học tài ba, nổi danh trong dốc sức nhiều với chiến tranh, lấy Pháp trị nghiêm minh, quy củ nghiêm khắc.

Hai người từ sinh thời đến phát triển lĩnh vực đều không giống nhau, cho nên không có liên quan gì đến nhau, càng không phải một người.

Phía trên từng nhắc tới Khổng Minh có tài tiên tri giỏi, biết trước biết sau chuyện trăm năm. Khổng Minh giỏi bói toán, đoán trước, tính số mệnh, thiên thời địa lợi, giống như việc mượn gió đông trong trận chiến Xích Bích. Có người nói Gia Cát không phải có hô phong hoán vũ tài, mà là ông tinh thông kinh Dịch, biết đoán được thế thời biến hóa phụ trợ cho mình. Nhưng cho dù là Khổng Minh thật sự hô phong hoán vũ được hay là tinh dùng Chu Dịch, đều chứng tỏ ông có năng lực chiêm đoán tinh chuẩn.

Lịch xuất hành Khổng Minh được dựng lên theo cách chiêm bói toán của Khổng Minh, dùng Bát quái làm cơ sở và Chu Dịch tính toán để cho ra đáp án chính xác cao, trợ giúp người biết lựa chọn ngày tốt ngày xấu xuất hành. Tuy nhiên, lịch xuất hành của Khổng Minh chỉ cho biết chọn ngày tốt xấu, muốn xem ngày giờ xuất hành còn cần chú ý càng nhiều vấn đề.

Liên hệ: http://vansu.net

Hoặc mail: lienhe@vansu.net

Địa chỉ: Cao Lỗ, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội

Điện thoại: 01653529856

Mxh: https://www.pinterest.com/vansudotnet/

Edited
16 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment